چشم انداز راد ابتکار فراز

عرضه و معرفی محصولات نوآورانه بهداشتی مو و  آرایشی 
پیشرو در کیفیت  بر پایه اطلاعات به روز  و شناخت نیاز بازار مصرف داخلی و دستیابی به بازارهای  خارجی